Menu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van:

Urgentiecommissie Limburg
Postbus 285
6040 AG Roermond

Van wie is deze privacyverklaring?
Voor een deel van de bij Thuis in Limburg ingeschreven woningzoekenden is het mogelijk om een woonurgentie aan te vragen bij de urgentiecommissie Limburg. Op dit moment bestaat deze regeling voor woningzoekenden uit de gemeente Heerlen en Maastricht. De urgentiecommissie bestaat uit deskundige en onafhankelijk leden die zelfstandig een besluit kan nemen over een urgentieaanvraag.

Wat is een privacyverklaring?
De urgentiecommissie Limburg beschermt uw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat uw gegevens goed worden beveiligd, maar ook dat u duidelijk inzicht heeft in wat de urgentiecomissie met uw gegevens doet.

De privacyverklaring maakt duidelijk

 • welke persoonsgegevens worden verwerkt;
 • voor welk doel deze worden gebruikt;
 • de wettelijke grondslag op basis waarvan uw gegevens worden verwerkt;
 • hoe lang de gegevens worden bewaard en
 • of uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere instanties.

Verderop in de privacyverklaring wordt ook antwoord gegeven op de vragen als:

 • Welke maatregelen heeft de urgentiecomissie getroffen om mijn gegevens te beschermen?
 • Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met eventuele vragen over privacy?
 • Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe de urgentiecomissie met mijn privacy omgaat?

 

Rubrieken van categorieën betrokkenen:

1) Ik ben een aanvrager voor woonurgentie
Als u een aanvraag indient voor een woonurgentie wordt een aantal gegevens van u verwerkt die voor bepaalde doeleinden worden gebruikt.

Het gaat hierbij om:

Communiceren: Thuis in Limburg gebruikt de volgende persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren:

 • Naam aanvrager

 • Geboortedatum aanvrager

 • Geslacht

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • e-Mailadres

Beoordeling urgentieaanvraag: Gegevens over uw huishoudsamenstelling worden door Thuis in Limburg gebruikt om te kunnen bemiddelen naar een passende woning:

 • Samenstelling huishouden

 • Inkomensdocumenten

 • Uittreksel basisadministratie gemeente

 • Verhuurdersverklaring

 • Documenten ter onderbouwing urgentie

Registratie urgentie: Na het toekennen van een woonurgentie is het noodzakelijk om deze urgentie te registreren bij Thuis in Limburg. Hierdoor kan Thuis in Limburg u bemiddelen naar een passende woning. Op deze registratie is de privacy verklaring van Thuis in Limburg van toepassing. Deze gegevens zijn:

 • Reden urgentie

 • Geldigheidsduur urgentie

De urgentiecommissie verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de overeenkomst die tot stand komt uit uw aanvraag. Het delen van gegevens met Thuis in Limburg gebeurt op basis van toestemming.

Uw gegevens inclusief verstrekte documenten worden bewaard tot 3 maanden nadat beslist is op uw aanvraag.

De urgentiecommissie deelt persoonsgegevens alleen met Thuis in Limburg ter beoordeling van de urgentieaanvraag en de urgentieregistratie.

3) Ik ben een websitebezoeker van woonurgentieheerlen.nl
Cookies zijn kleine bestandjes die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zij zorgen ervoor, dat de website goed kan functioneren en dat wij kunnen achterhalen hoe we de website verder klantvriendelijker kunnen maken. De website thuisinlimburg.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: Cookies die de website beter laten werken. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden als u bent ingelogd, zodat u niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen.
Analytische cookies: Cookies die anonieme informatie verzamelen over hoe u als bezoeker gebruik maakt van onze site. Het doel is om de website te verbeteren en af te stemmen op de behoefte van de bezoekers.

De website maakt geen gebruik van cookies voor advertenties.

Privacybeschermende maatregelen
Technische maatregelen - Alle middelen en systemen die binnen de urgentiecommissie en Thuis in Limburg worden ingezet bij het verwerken van uw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat uw privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van uw gegevens begint al op het moment dat u deze met de urgentiecomissie deelt via de website. De gegevens die vanaf uw computer naar onze systemen worden verzonden zijn versleuteld en de verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats. De databases waarop uw gegevens worden bewaard zijn niet rechtstreeks via het internet toegankelijk.

Organisatorische maatregelen - De medewerkers die uw persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met uw gegevens om volgens vastgelegde processen.

Wij vragen uw begrip - Om uw privacy te kunnen beschermen is het noodzakelijk dat wij controleren of we met de juiste persoon te maken hebben. Indien u contact met ons opneemt controleren wij uw identiteit. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderdeel van dit controleproces kan zijn dat wij u een aantal vragen stellen.

Bewaartermijn – De urgentiecommissie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna uw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van de urgentiecomissie worden verwijderd.

Datalekken - Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben nemen we direct contact met u op.

Help ons mee - Ondanks alle maatregelen die de urgentiecommissie heeft genomen om uw gegevens en uw privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht u het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als u ons dit laat weten.

Hoe kan ik mij beroepen op mijn rechten en waar kan ik terecht met eventuele vragen over privacy?
Recht op inzage: U heeft het recht om op te vragen welke gegevens Thuis in Limburg van u heeft opgeslagen. U dient uw aanvraag schriftelijk te doen of via e-mail:

Urgentiecommissie Heerlen
Postbus 285
6040 AG Roermond

contact@woonurgentieheerlen.nl

De urgentiecommissie stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar u toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. De urgentiecommissie brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging: Naar aanleiding van de stukken die u toestuurt kunt u aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.

Recht op verwijderen: Ook kunt u aangeven dat uw gegevens dienen te worden verwijderd. Daarbij moet u er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd binnen de geldende bewaartermijn. Ook kan het verwijderen van gegevens tot gevolg hebben, dat de urgentieaanvraag niet in behandeling kan genomen.

Heeft u ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen? Neem dan contact op via conctact@woonurgentieheerlen.nl.

Bij wie kan ik terecht met klachten over hoe Thuis in Limburg met mijn privacy omgaat?
Heeft u klachten over hoe de urgentiecommissie met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich richten aan privacy officer van Thuis in Limburg:

Thuis in Limburg
t.a.v. privacy officer
Postbus 285
6040 AG Roermond

info@thuisinlimburg.nl

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kunt u uw klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van kracht per 1 juni 2022. Het kan zijn dat de urgentiecommissie deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook de organisatie van de urgentiecommissie. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld via de website.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen.

contact via mail

© 2024 Woonurgentie Limburg